dot
200
dot
ร่วมงานกับเรา

 

วิศวกรประมาณราคา(เครื่องกล,ไฟฟ้า),วิศวกรขาย,บัญชี

 ประเภท :

งานประจำ

 

 ลักษณะงาน :

วิศวกรประมาณราคา(เครื่องกล,ไฟฟ้า)

วางแผนและควบคุมงานโครงการ รับผิดชอบงานควบคุมงานติดตั้งระบบ ปรับอากาศ สุขาภิบาล และ ป้องกันอัคคีภัย สำหรับงานก่อสร้าง , ต่อเติม หรืองาน Project ต่างๆ พิจารณาการสั่งซื้อ Spare part และอื่น  ที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรขาย

 

แนะนำสินค้าของบริษัทฯแนะนำข้อมูลทางเทคนิคให้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯดูแลงานโครงการประเมินราคาโครงการสามารถใช้โปรแกรมAutoCADได้เป็นอย่างดีมีความรู้เรื่องระบบปรับอากาศ

บัญชี

                  -      ควบคุมให้การทำงานเอกสารจ่ายเงินให้เป้นไปตามนโยบายบริษัท

-          รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี

-          สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา

-          สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้

-          ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร

-          บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี

-          บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน

-          กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว (Subsidiary ledger),บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า กับบัญชรคุม (general ledger)

-          กระทบยอดรายงานภงด3 ภงด.53 ภงด.54 ภพ.30 ภพ.36 กับบัญชีคุม (general ledger)

 

-          จัดทำรายงานภงด.3 ภงด.53 ภงด.54 ภพ.30 ภพ.36 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร

 

 

 อัตรา :

ตำแหน่งละ 1 อัตรา

 

 สวัสดิการ :

 ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด)

 ตรวจสุขภาพประจำปี

 สวัสดิการเยี่ยมไข้

 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

 เงินช่วยเหลือการสมรส

 เงินช่วยเหลืองานบวช

 งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน

 โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

 การฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 สวัสดิการค่าเดินทางหรือค่าที่พัก (สำหรับพนักงานประจำโครงการก่อสร้าง)

 ค่าเบี้ยกันดาร สำหรับพนักงานปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างต่างจังหวัด

 สวัสดิการอาหารกลางวัน

 

 เงินเดือน :

ตามโครงสรางบริษัท

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร :

 เพศ ชาย หรือ หญิง

 อายุ 25 ถึง 35 ปี

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท  หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง

 ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

  มีใบประกอบวิชาชีพ 

  มีประสบการณ์ทำงานประมาณราคางานไฟฟ้า,เครื่องกล 2 ปีขึ้นไป

  ถ้าสามารถใช้ AUTO CAD/ MS Project /MS Office ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ